Regulamin

Regulamin Programu Lojalnościowego
„Grundfos Premium”


§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki realizacji programu lojalnościowego pod nazwą „Grundfos Premium” (dalej zwanego: „Programem”).

2. Organizatorem Programu jest "GRUNDFOS POMPY" Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie (02-604), ul. Klonowa 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS: 0000029384, posiadająca numer NIP: 7781016783, Regon 630249980, kapitał zakładowy w kwocie 8.197.000 zł (dalej zwana: „Organizatorem”).

3. Koordynatorem Programu jest MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-626), ul. Szelągowska 45A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000372990, posiadająca numer NIP: 7781226405, Regon 630922602, kapitał zakładowy w kwocie 244.444,40 zł, wpłacony w całości (dalej zwana: „Koordynatorem”).

4. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na warunkach określonych w Regulaminie, od dnia 11 października 2019 r. przez czas nieokreślony i może zostać odwołany przez Organizatora

5. Celem Programu jest promowanie produktów Organizatora (dalej zwanych „Produktami”) wśród uczestników Programu oraz nagradzanie uczestników Programu m.in. za zakup Produktów.

6. Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz ich fundatorem.

7. Infolinia Programu prowadzona jest pod numerem telefonu: 881 334 819. Wiadomości dotyczące Programu można przesyłać na adres: info@grundfospremium.pl.

8. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie u przedstawicieli handlowych Organizatora, w siedzibie Organizatora i Koordynatora, a po rejestracji w Programie również po zalogowaniu na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.grundfospremium.pl z możliwością pobrania oraz wydrukowania oraz w aplikacji mobilnej GRUNDFOS PREMIUM. Istnieje także możliwość wysłania Regulaminu pocztą, po otrzymaniu przez Koordynatora koperty zwrotnej ze znaczkiem, wysłanej na adres Koordynatora wskazany w Regulaminie.

§2 Zasady uczestnictwa w Programie


1. Uczestnikami Programu mogą być:
a. osoby fizyczne, pełnoletnie (+18) prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Polski m.in. w zakresie montażu pomp ciepłowniczych oraz przemysłowych, oraz
b. osoby fizyczne, pełnoletnie (+18) wykonujące na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej obowiązki służbowe w zakresie montażu pomp ciepłowniczych oraz przemysłowych (instalatorzy pomp, dalej zwani „Instalatorami”) na terenie Polski, będące przez cały okres trwania Programu pracownikami podmiotów prowadzących działalność gospodarczą m.in. w zakresie montażu pomp ciepłowniczych oraz przemysłowych,
(dalej: „Uczestnicy”).

2. Warunkiem koniecznym przystąpienia do Programu jest:
a. dokonanie prawidłowej rejestracji w Programie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.grundfospremium.pl lub aplikacji mobilnej „Grundfos Premium”,
b. zgoda pracodawcy, na rzecz którego Instalator wykonuje obowiązki służbowe na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej (dalej zwanego „Pracodawcą”) (dotyczy Uczestników będących Instalatorami i wykonujących swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, pkt 1b tego paragrafu.).

3. W Programie może uczestniczyć kilku Instalatorów zatrudnionych u tego samego Pracodawcy. W tym przypadku w momencie przystąpienia do programu podają ten sam numer NIP w Formularzu Rejestracyjnym. Zostają im przydzielone indywidualne dane do logowania. Od tego momentu każdy z nich działa na własny rachunek i zbiera punkty możliwe do zdobycia w programie zgodnie z zapisami §4, na własne konto z zachowaniem zapisów Regulaminu §4 pkt 4.

4. Uczestnik nie może być pracownikiem Organizatora lub Koordynatora, ani członkiem rodzin pracowników Organizatora lub Koordynatora.

5. Status Uczestnika Programu przysługuje od chwili dokonania rejestracji w Programie, zgodnie z postanowieniami §3 Regulaminu.

6. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Przystąpienie do Programu lub wystąpienie z Programu może nastąpić w każdym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Programie należy przesłać pisemnie na adres Koordynatora lub mailowo na adres: info@grundfospremium.pl. Momentem rezygnacji z uczestnictwa w Programie jest moment otrzymania oświadczenia o rezygnacji złożonego przez Uczestnika w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym.

7. Z chwilą rezygnacji z uczestnictwa w Programie, następuje utrata (anulowanie) Punktów zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Uczestnika oraz utrata prawa do otrzymania Nagród Specjalnych, które zostały przyznane Uczestnikowi w Programie, ale które nie zostały przez Uczestnika odebrane. Ponowna rejestracja w Programie nie powoduje odzyskania przez Uczestnika Punktów zgromadzonych na Indywidualnym Koncie przed datą rezygnacji z Programu, jak również nie uprawnia do otrzymania Nagród Specjalnych przyznanych przed datą rezygnacji z uczestnictwa w Programie, a następnie utraconych w związku z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

8. Organizator lub Koordynator mogą wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie wskazując przyczyny wykluczenia. Przyczynami uzasadniającymi wykluczenie Uczestnika z Programu w trybie natychmiastowym są:
a. ustalenie przez Organizatora lub Koordynatora, że Uczestnik nie spełnia warunków wzięcia udziału w Programie, o których mowa w §2 ust. 1 i 2 Regulaminu lub spełnia przesłankę negatywną określoną w §2 ust. 4 Regulaminu;
b. działania Uczestnika niezgodne z przepisami prawa lub z Regulaminem.

9. Wykluczenie, o których mowa w ust. 8 powyżej, jest skuteczne od chwili złożenia Uczestnikowi przez Koordynatora oświadczenia o wykluczeniu Uczestnika z Programu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest składane przez Koordynatora w postaci elektronicznej za pośrednictwem Indywidualnego Konta Uczestnika. Z chwilą wykluczenia Uczestnika z Programu, punkty zgromadzone na Indywidualnym Koncie Uczestnika zostają anulowane.

10. Wszelkie uwagi, pytania, zastrzeżenia czy reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu lub uczestnictwem w nim, Uczestnicy powinni kierować pisemnie na adres Koordynatora: MPL Verbum S.A., ul. Szelągowska 45a, 61-626 Poznań lub mailowo na adres: info@grundfospremium.pl.

§3 Rejestracja w Programie

1. Rejestracja w Programie dokonywana jest poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez Uczestnika formularza rejestracyjnego (dalej zwanego „Formularzem Rejestracji”) za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.grundfospremium.pl umożliwiającej korzystanie z Indywidulanego Konta Uczestnika w Programie (zwanego dalej „Indywidualnym Kontem”) lub aplikacji mobilnej (zwanej dalej: „Aplikacją Mobilną”) dostępnej do nieodpłatnego pobrania w sklepach AppStore i Google Play.

2. Prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracji zawiera:
a. imię i nazwisko Uczestnika;
b. adres e-mail Uczestnika (fakultatywnie, który będzie wymagał dodatkowej autoryzacji poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail podany w formularzu ze skrzynki e-mail: info@grundfospremium.pl );
c. telefon kontaktowy Uczestnika;
d. NIP Uczestnika (dotyczy Uczestników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) albo NIP Pracodawcy, na rzecz którego Uczestnik, będący Instalatorem, wykonuje obowiązki służbowe na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej (dotyczy Uczestników będących Instalatorami);
e. klauzulę (do potwierdzenia poprzez „kliknięcie” odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracji), stanowiącą oświadczenie Uczestnika o uzyskaniu zgody Pracodawcy na udział w Programie (dotyczy Uczestników Będących Instalatorami);
f. klauzule (do potwierdzenia poprzez „kliknięcie” odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracji) zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach:

 • komunikacji marketingowej, nie związanej z programem tj. przesyłanie informacji dotyczących produktów i akcji promocyjnych Organizatora, poprzez sms na podany w formularzu rejestracyjnym numer telefonu komórkowego (udzielenie zgody nie stanowi warunku uczestnictwa w Programie);
 • komunikacji marketingowej, nie związanej z programem tj. przesyłanie informacji dotyczących produktów i akcji promocyjnych Organizatora, poprzez newsletter i mail na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail (udzielenie zgody nie stanowi warunku uczestnictwa w Programie);
 • wykorzystania dla celów marketingu bezpośredniego należących do Uczestnika wszelkich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, tablet, telefon) przez Organizatora i jego Partnerów handlowych (udzielenie zgody nie stanowi warunku uczestnictwa w Programie).

g. klauzulę (do potwierdzenia poprzez „kliknięcie” odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracji) potwierdzającą znajomość oraz akceptację przez Uczestnika Regulaminu (udzielenie zgody stanowi warunek uczestnictwa w Programie).

3. Po zakończeniu rejestracji Uczestnikowi potwierdzony zostanie login i hasło poprzez wiadomość sms wysłaną na jego numer telefonu, którymi Uczestnik będzie posługiwał się w celu zalogowania na swoje Indywidualne Konto i które Uczestnik sam zdefiniował podczas wypełniania Formularza Rejestracji (login stanowić będzie numer telefonu kontaktowego podany na Formularzu Rejestracji).

4. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w poufności hasła, do jego nieudostępniania oraz zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. W przypadku przekazania danych dostępowych do swojego konta w programie osobom trzecim, robi to na własną odpowiedzialność i musi być świadomy zagrożeń z tego wynikających, jak na przykład możliwość zamówienia nagród w Akcjach Specjalnych przez osoby, które mają dostęp do konta w programie. Organizator ani Koordynator, nie ponoszą odpowiedzialności za udostępnianie danych dostępowych do konta osobom trzecim przez Uczestnika programu i nie będą brali udziału w odzyskiwaniu nagród w przypadku gdy zostaną zamówione przez osoby niepowołane.

5. W celu prawidłowej realizacji Programu Uczestnik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji danych podanych w Formularzu Rejestracji.

6. Komunikacja pomiędzy Koordynatorem a Uczestnikiem odbywać się może za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Grundfos Premium” dostępnej do nieodpłatnego pobrania w sklepach AppStore i Google Play (zwanej dalej „Aplikacją Mobilną”), jeżeli Uczestnik zainstaluje Aplikację Mobilną na posiadanym przez siebie urządzeniu mobilnym. Zainstalowanie Aplikacji Mobilnej jest dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w Programie.

7. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Urządzenia:
a. aktywne połączenie internetowe lub aktywne połączenie Wi-Fi,
b. aktywne usługi geolokalizacji (śledzenie lokalizacji urządzenia mobilnego),
c. zezwolenie Aplikacji Mobilnej na dostęp do kamery urządzenia mobilnego.
8. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji Mobilnej pokrywa Uczestnik będący użytkownikiem Aplikacji Mobilnej we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Uczestnik będący użytkownikiem Aplikacji Mobilnej ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Aplikacji Mobilnej.

§4 Przyznawanie punktów w Programie

1. Uczestnik, który przystąpił do Programu, gromadzi punkty w Programie (zwane dalej „Punktami”), zgodnie z zasadami określonymi w § 4 poniżej.

2. W okresie obowiązywania Programu Uczestnik ma możliwość uzyskiwania Punktów, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 3 Regulaminu, za:
a. zgłoszenie zakupu Produktów (zwane dalej „Zgłoszeniem Zakupu”). Zgłoszenia Zakupu Uczestnik dokonuje korzystając z jednej metody, to jest poprzez:

 • rejestrację faktury VAT po zalogowaniu na indywidualne konto na stronie internetowej pod adresem: www.grundfospremium.pl (skan) lub po zalogowaniu do aplikacji mobilnej „Grundfos Premium” (zdjęcie faktury VAT). Dokonanie rejestracji wymaga m.in. przesłania do Organizatora skanu lub zdjęcia faktury VAT lub
 • zdjęcia zainstalowanego produktu Organizatora przy użyciu aplikacji mobilnej „Grundfos Premium”. Dokonanie rejestracji przy Użyciu Aplikacji Mobilnej wymaga m.in. przesłania do Organizatora zdjęcia zainstalowanego produktu Organizatora wraz z wypełnieniem krótkiego formularza dot. wyboru produktu premiowanego, którego dotyczy rejestracja. Warunkiem korzystania z tej metody jest odpowiednia konfiguracja urządzenia mobilnego Uczestnika na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna „Grundfos Premium”. Korzystanie z tej metody wymaga dostępu Aplikacji Mobilnej do zdjęć wykonanych urządzeniem mobilnym oraz włączenia geolokalizacji podczas wykonywania i wysyłania zdjęć zainstalowanego produktu Organizatora. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań urządzenia mobilnego, na którym zostanie zainstalowana i będzie używana Aplikacja Mobilna „Grundfos Premium” zostały opisane w §3 pkt. 7.

Ww. opisane metody stanowią alternatywę w stosunku do siebie, czyli nie mogą być wykorzystywane jednocześnie. Uczestnik może stosować w danym momencie tylko jedną z ww. metod, przy czym przypisana automatycznie metoda rejestracji zakupu zależy od źródła wypełnienie formularza rejestracji w programie Grundfos Premium:

 •  uczestnikowi, który zarejestrował się do Programu za pomocą Strony Internetowej www.grundfospremium.pl zostaje przypisana automatycznie metoda rejestracji faktur VAT za pomocą indywidualnego konta na www.grundfospremium.pl lub aplikacji mobilnej. Uczestnik ten może dokonać zmiany metody rejestracji zakupu poprzez zmianę ustawień na swoim indywidualnym koncie na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej. Powrót do pierwotnych ustawień jest niemożliwy, a w celu dokonania następnej zmiany metody rejestracji zakupu Produktu, uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z Koordynatorem Programu za pośrednictwem infolinii lub formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej programu;
 • uczestnikowi, który zarejestrował się do Programu za pomocą Aplikacji Mobilnej „Grundfos Premium” zostaje przypisana automatycznie metoda rejestracji zdjęcia zainstalowanego produktu . Uczestnik ten może dokonać zmiany metody rejestracji zakupu poprzez kontakt z Koordynatorem za pomocą infolinii programu lub formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej programu.
 • Zmiana metody rejestracji zakupu Produktów nie może nastąpić częściej niż raz w ciągu okresie 3 miesięcy od momentu dokonania ostatnio zarejestrowanej zmiany. Ponadto, chęć dokonania zmiany metody rejestracji zakupu Koordynatorowi może zostać odrzucona bez podawania przyczyny tej decyzji Uczestnikowi.

b. udział w akcjach specjalnych (zwanych dalej „Akcjami Specjalnymi”), ogłaszanych Uczestnikom poprzez zamieszczenie na Indywidulanym Koncie każdego z Uczestników, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Akcji Specjalnej, opisu Akcji Specjalnej wraz z informacją o terminie rozpoczęcia i zakończenia Akcji Specjalnej, oraz o liczbie punktów przyznawanych Uczestnikowi za udział w Akcji Specjalnej (zasady punktowania Uczestników określone zostały w § 4 ust. 3-5 Regulaminu). W ramach Akcji Specjalnej, Organizator premiuje zakup przez Uczestnika w czasie trwania Akcji Specjalnej określonych Produktów, objętych Akcją Specjalną. Premiowanie zakupów odbywa się poprzez przyznawanie Uczestnikowi Punktów Specjalnych, na zasadach określonych w § 4 ust. 3-5 Regulaminu. Uczestnicy, którzy w okresie trwania danej Akcji Specjalnej spełnią jej warunki (zasady punktowania Uczestników określone zostały w § 4 ust. 3-5 Regulaminu) otrzymują gwarantowane nagrody (zasady nagradzania Uczestników określone zostały w § 5 Regulaminu).
c. wykonywanie premiowanych przez Organizatora aktywności (innych niż Zgłoszenie Zakupu oraz udział w Akcji Specjalnej) (zwanych dalej „Aktywnościami”), ogłaszanych Uczestnikom poprzez zamieszczenie na Indywidulanym Koncie każdego z Uczestników, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Aktywności, opisu Aktywności wraz z informacją o terminie rozpoczęcia i zakończenia Aktywności, oraz o liczbie punktów bazowych przyznawanych Uczestnikowi za udział w Aktywności (zasady punktowania Uczestników określone zostały w § 4 ust. 3-5 Regulaminu). Premiowanie Aktywności, które obejmować mogą m.in.: udział w quizach, ankietach, szkoleniach, warsztatach, odbywa się poprzez przyznawanie Uczestnikowi Punktów Statusowych, na zasadach określonych w § 4 ust. 3-5 Regulaminu.

3. W okresie obowiązywania Programu Uczestnik może uzyskiwać dwa rodzaje Punktów:

a. Punkty Statusowe – przyznawane Uczestnikowi za: Zgłoszenie Zakupu, udział w Akcji Specjalnej, oraz za wykonywanie Aktywności. Liczba zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Punktów Statusowych decyduje o posiadanym przez Uczestnika statusie (od 0 do 699 Punktów Statusowych – status „Blue”, od 700 do 2499 Punktów Statusowych – status „Silver”, od 2500 Punktów Statusowych – status „Gold” lub status „Ambasador”) (zwanym dalej „Statusem”). Aby utrzymać status „Silver” Uczestnik musi zdobywać rocznie min. 700 Punktów Statusowych przez okres 2 kolejnych lat liczonych od dnia, w których Uczestnik uzyskał status „Silver”. Aby utrzymać status „Gold” lub „Ambasador” Uczestnik musi zdobywać rocznie min. 2500 Punktów Statusowych przez okres 2 kolejnych lat liczonych od dnia, w których Uczestnik uzyskał status „Gold” lub „Ambasador”. Z każdym Statusem związane są określone przywileje, o których mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu. W zależności od posiadanego statusu, za Zgłoszenie Zakupu, udział w Akcji Specjalnej oraz za wykonywanie Aktywności, Uczestnik otrzymuje:

 • liczbę Punktów Statusowych równą liczbie punktów bazowych (dotyczy Uczestników o statusie „Blue”);
 • liczbę Punktów Statusowych równą liczbie punktów bazowych pomnożonych przez 1,2 (dotyczy Uczestników o statusie „Silver”);
 • liczbę Punktów Statusowych równą liczbie punktów bazowych pomnożonych przez 2 (dotyczy Uczestników o statusie „Gold” lub „Ambasador”);

b. Punkty Specjalne – przyznawane Uczestnikowi za udział w Akcji Specjalnej. Bez względu na posiadany status, za udział w Akcji Specjalnej Uczestnik będzie otrzymywał liczbę Punktów Specjalnych równą liczbie punktów bazowych (dotyczy Uczestników o statusie „Blue”, „Silver” oraz „Gold” lub „Ambasador”).

4. Możliwość gromadzenia Punktów za Zgłoszenie Zakupu powstaje z chwilą przystąpienia do Programu. Rejestracja danej faktury VAT stanowiąca Zgłoszenie Zakupu danego Produktu lub zdjęcie zainstalowanego produktu Organizatora może nastąpić tylko raz w czasie trwania Programu. Ponowna próba rejestracji danej faktury VAT lub zdjęcia zainstalowanego produktu (dokonywana przez tego samego lub innego Uczestnika) zostanie odrzucona przez system lub po dodatkowej weryfikacji Koordynatora. W programie można zarejestrować tylko raz dany produkt i tylko jedną metodą rejestracji.

5. Możliwość gromadzenia Punktów Specjalnych istnieje również w odniesieniu do Akcji Specjalnych ogłoszonych przed datą przystąpienia przez Uczestnika do Programu, chyba że co innego będzie wynikało z opisu Akcji Specjalnej.

6. Posiadany przez Uczestnika status warunkuje dostęp m.in. do następujących przywilejów:
a. status „Blue” (od 0 do 699 Punktów Statusowych):

 • darmowy dostęp do wszystkich funkcjonalności platformy Grundfos Premium;

b. status „Silver” (od 700 do 2499 Punktów Statusowych):

 • darmowy dostęp do wszystkich funkcjonalności platformy Grundfos Premium,
 • darmowe wejście na wskazane przez Organizatora targi,
 • opiekę osobistego doradcy Grundfos,
 • brandowaną odzież pracowniczą,
 • pompę ALPHA1L 25-40 lub JP 3-42;

c. status „Gold” (powyżej 2500 Punktów Statusowych):

 • darmowy dostęp do wszystkich funkcjonalności platformy Grundfos Premium,
 • darmowe wejścia na wskazane przez Organizatora targi,
 • opiekę osobistego doradcy Organizatora,
 • możliwość darmowego udziału w rodzinnych festiwalach wskazanych przez Organizatora;
 • pierwszeństwo obsługi biura Organizatora,
 • możliwość testowania nowych produktów Organizatora,
 • brandowaną odzież pracowniczą;
 • SCALA2 lub Alpha2

d. status „Ambasador” (powyżej 2500 Punktów Statusowych):

 • darmowy dostęp do wszystkich funkcjonalności platformy Grundfos Premium,
 • darmowe wejścia na wskazane przez Organizatora targi,
 • opiekę osobistego doradcy Organizatora,
 • możliwość darmowego udziału w rodzinnych festiwalach wskazanych przez Organizatora;
 • pierwszeństwo obsługi biura Organizatora,
 • możliwość testowania nowych produktów Organizatora,
 • brandowaną odzież pracowniczą,
 • zaproszenie na wydarzenia specjalne organizowanego przez Organizatora.

7. Uczestnik po zalogowaniu na swoje Indywidualne Konto może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie Punktów. Zaktualizowanie stanu Indywidualnego Konta Uczestnika o Punkty zgromadzone w związku z dokonaniem Zgłoszenia Zakupu, udziałem w Akcji Specjalnej lub wykonywaniem Aktywności, następuje w ciągu 72 godzin (biorąc pod uwagę dni robocze z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu wykonania czynności, która zgodnie z Regulaminem uprawnia do uzyskania Punktów.

8. Organizatorowi i/lub Koordynatorowi w każdej chwili trwania programu przysługuje prawo do weryfikacji prawidłowego wykonania czynności uzasadniających naliczenie Punktów, m.in. wymóg okazania oryginału faktur od Uczestnika Programu potwierdzającego zakup zarejestrowanych w Programie Zakupów lub wystosowanie prośby do dystrybutora odpowiedzialnego za sprzedaż Uczestnikowi Zakupu zarejestrowanego w Programie o okazanie stosownej dokumentacji potwierdzającej zakup zarejestrowanego w Programie produktu.

§5 Nagrody

1. Nagrody rzeczowe (zwane dalej „Nagrodami Specjalnymi”) przyznawane są Uczestnikom w ramach Akcji Specjalnych, na warunkach z określonych w opisie Akcji Specjalnej zamieszczanym na Indywidualnym Koncie Uczestnika. Spełnienie przez Uczestnika warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawnia Uczestnika do odbioru Nagród Specjalnych przewidzianych przez Organizatora w ramach danej Akcji Specjalnej. Nagrody Specjalne mają charakter nagród gwarantowanych.

2. Prawo do uzyskania Nagród Specjalnych przysługiwać będzie ściśle oznaczonej liczbie Uczestników (wskazanej w opisie Akcji Specjalnej), którzy w ramach Akcji Specjalnej zgromadzą na swoim Indywidualnym Koncie odpowiednią ilość Punktów Specjalnych przyznawanych zgodnie z zasadami określonymi w §4 Regulaminu i spełnią warunki określone w danej Akcji Specjalnej, w tym wybiorą oraz uzupełnią niezbędne dane do wydania Nagrody w ciągu 5 dni od zakończenia Akcji Specjalnej.

3. Przyznanie Nagród Specjalnych następuje po zakończeniu trwania danej Akcji Specjalnej, na podstawie weryfikacji zgromadzonych Punktów Specjalnych przeprowadzonej przez Koordynatora.
4. Wydanie Nagród Specjalnych przyznanych w ramach danej Akcji Specjalnej następuje na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika, po pozytywnej weryfikacji.

5. Wysłanie Nagrody Specjalnej przez Organizatora następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia przeprowadzenia pozytywnej weryfikacji stanu Punktów Specjalnych na Indywidualnym Koncie, zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej.

6. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika nagród rzeczowych (wynikających z przywilejów lub Akcji Specjalnej) jest podanie adresu na który ta nagroda ma zostać dostarczona oraz, w przypadku Uczestników opisanych w §2 pkt 1b, danych niezbędnych do wystawienia przez Koordynatora dokumentu PIT – 11 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O te dane uczestnik zostanie poproszony w momencie stania się uprawnionym do otrzymania nagrody z tytułu zmiany statusu poprzez rozmowę telefoniczną lub w momencie składania zamówienia na Nagrodę Specjalną na stronie internetowej programu lub w aplikacji mobilnej „Grundfos Premium”.

7. Uczestników programu obejmują obowiązki podatkowe:
a. w przypadku Uczestników prowadzących działalność gospodarczą i biorących udział w programie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą zgodnie z §2 pkt 1a, na zasadach ogólnych doliczając przychód z tytułu wygranej w Programie do przychodów uzyskach z działalności gospodarczej jako przychód z innych źródeł;
b. w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej §2 pkt 1b, podatkiem PIT wg skali, w związku z czym otrzymają od Organizatora deklaracje PIT-11.

§6 Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Programu

1. Reklamacje co do przebiegu Programu, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane pisemnie na adres Koordynatora: MPL Verbum S.A., ul. Szelągowska 45a, 61-626 Poznań lub mailowo na adres: info@grundfospremium.pl w terminie 30 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Programu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji Koordynatorowi pod powyższym adresem.

2. Termin zgłaszania reklamacji, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma zastosowanie również w odniesieniu do reklamacji, których przedmiotem jest wada Nagrody Specjalnej wydanej Uczestnikowi, przy czym początek biegu 30-dniowego terminu na zgłoszenie reklamacji przypada na dzień wydania towaru. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Nagrody Specjalnej zostają wyłączone.

3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie powodu reklamacji i żądanie Uczestnika.

4. Koordynator rozpatrywać będzie reklamacje w porozumieniu z Organizatorem, na podstawie Regulaminu, co nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia Koordynatorowi.
6. Uczestnik zostanie o decyzji w sprawie reklamacji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji.

§7 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W ramach Programu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Programu.

2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Programu należy rozumieć takie usługi jak:
a. udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Programu;
b. zakładanie i udostępnianie Uczestnikom Indywidualnych Kont, na których gromadzone są Punkty;
c. udostępnienie katalogu Nagród Specjalnych na stronie internetowej Programu;
d. umożliwienie wybrania i zamówienia Nagrody Specjalnej za pośrednictwem Indywidualnego Konta;
e. umożliwienie Zgłaszania Zakupów, udziału w Akcjach Specjalnych oraz wykonywania Aktywności, na zasadach określonych w Regulaminie i zdobywania Punktów w Programie;
f. umożliwienie komunikacji pomiędzy Koordynatorem a Uczestnikiem za pośrednictwem strony internetowej Programu;
g. umożliwienie komunikacji pomiędzy Koordynatorem a Uczestnikiem za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Programu lub z chwilą zalogowania się na Indywidualne Konto lub z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji Mobilnej na urządzeniu mobilnym Uczestnika.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana poprzez opuszczenie strony internetowej Programu, a w przypadku zarejestrowanych Uczestników poprzez usunięcie Indywidualnego Konta lub poprzez odinstalowanie Aplikacji Mobilnej na urządzeniu mobilnym Uczestnika.

5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, zaś w przypadku korzystania z Aplikacji Mobilnej dodatkowym warunkiem jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia mobilnego posiadającego system operacyjny Android 6+ i wyższej lub  iOS 11.2+.

6. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Programu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

7. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.

8. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Uczestnika z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

9. Zaznacza się, iż firmy Apple ani Google, będący właścicielami sklepów, w których nieodpłatnie dostępna będzie aplikacja mobilna, nie są w żaden sposób powiązane z organizacją programu lojalnościowego „Grundfos Premium”.

§8 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celu realizacji programu, na co osoby te wyrażają zgodę wraz z wypełnieniem i wysłaniem Formularza Rejestracyjnego programie o którym mowa w §3 pkt 1 i 2.

2. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celu wysyłki zamówionych przez Uczestników nagród wynikających z udziału w Akcjach Specjalnych (miasto z kodem, ulica z numerem) oraz do rozliczeń podatkowych związanych z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku Uczestników zgodnie z §2 1b (adres zamieszkania: miasto z kodem i ulica z adresem, PESEL, odpowiedni Urząd Skarbowy).

3. Dane Uczestników przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”RODO”) oraz Polityką prywatności dostępną na stronie www.grudfospremium.pl

4. Dane Uczestników będą przetwarzane także w celu wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, tj.:
a. rozliczenia należności podatkowych;
b. archiwizowania dokumentacji związanej z rozliczeniem przez okres lat 5 licząc od roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy;
c. wykonania obowiązków związanych z reklamacjami w ramach Programu, do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, jednakże nie dłużej niż rok
W wyżej wymienionych przypadkach podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c RODO.

5. Dane osobowe Uczestników będą mogły być przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO dla celów wiązanych z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony cel Organizatora. W tym celu dane będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do zakończenia postępowania egzekucyjnego jeśli jego wszczęcie i prowadzenie okaże się być konieczne.

6. Administratorem danych osobowych jest Organizator – "GRUNDFOS POMPY" Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie (02-604), ul. Klonowa 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS: 0000029384, posiadająca numer NIP: 7781016783, Regon 630249980, kapitał zakładowy w kwocie 8.197.000 zł (dalej: Administrator).

7. Administrator powierzył Koordynatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników programu, w zakresie wskazanym w Regulaminie i w celu realizacji programu. Dane powierzone do przetwarzania Koordynator może przetwarzać poprzez takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i usuwanie. Powierzenie nastąpiło w zakresie zgodnym z treścią Formularza Rejestracji, który stanowi integralną część Regulaminu, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Koordynatorem.

8. Dane Uczestników programu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia programu (w tym wydania nagród, postępowania reklamacyjnego, rozliczeń podatkowych), chyba że Uczestnik programu wyrazi dobrowolną zgodę (zgody) na ich przetwarzanie także w celach marketingowych. Podanie danych osobowych dla celu udziału w programie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w nim.

9. Dane osobowe będą zbierane w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz w zakresie danych eksploatacyjnych na podstawie i w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1216 ze zm.), tj. danych identyfikujących Uczestnika na stronie internetowej programu i aplikacji mobilnej „Grundfos Premium” oraz pozwalających na przypisanie mu informacji o rozpoczęciu i zakończeniu oraz zakresie korzystania z usług świadczonych elektronicznie w ramach programu.

10. Uczestnik programu ma prawo – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym przepisach RODO – (i) dostępu do swoich danych, (ii) żądania ich sprostowania, (iii) prawo żądania usunięcia danych, (iv) ograniczenia przetwarzania oraz (v) prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz (vi) prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uważa on, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Uczestnik Akcji może wyrazić dobrowolnie zgodę (zgody) na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz jego współpracowników także dla innych celów niż udział w programie (tzn. dla celów marketingowych) poprzez kontakt za pośrednictwem jednego bądź kilku z zaproponowanych przez Administratora kanałów komunikacji (np. sms, telefon), przy czym niewyrażenie zgody (zgód) nie warunkuje udziału w Akcji. W przypadku wyrażenia stosownej zgody, administratorem danych osobowych przetwarzanych w tych celach będzie Administrator. Uczestnik programu może w dowolnym momencie wycofać wszystkie lub niektóre z udzielonych zgód, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

12. Dane osobowe Uczestników programu mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
a. firmom kurierskim i podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
b. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi informatycznej
(np. prowadzące hosting stron internetowych, dostarczających rozwiązania w zakresie e-mailingu), prawnej
– w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
c. organom państwowym, w tym Urzędowi Skarbowemu na podstawie przepisów prawa.

13. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania programu oraz po jej zakończeniu, w zakresie niezbędnym do realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z reklamacji. W sytuacji wyrażenia stosownej zgody dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane dla celów marketingowych) przez okres ważności udzielonej przez uczestnika zgody, tj. do czasu jej wycofania.

14. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, Uczestnik może kontaktować się z inspektorem ochrony danych Administratora, pod adresem e-mail: mbygum@grundfos.com,

15. Każda zgoda może być przez Uczestnika w dowolnym czasie odwołana poprzez zgłoszenie dokonane na adres/adres e-mail Organizatora, przy czym odwołanie przez Uczestnika oświadczenia lub zgody wskazanych w §8 ust. 10 Regulaminu przed przesłaniem Nagrody Specjalnej będzie powodowało utratę prawa do jej otrzymania.

16. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, Uczestnik może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: mbygum@grundfos.com.

§9 Zakończenie Programu i zmiany Regulaminu

1. Organizator lub Koordynator może zakończyć Program i rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną, zapewniając odpowiedni termin na realizację praw uczestników Programu, wynikających z niniejszego Regulaminu.

2. O zakończeniu Programu Organizator lub Koordynator poinformuje z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji o planowanym zakończeniu Programu na indywidualnym koncie Uczestnika oraz poprzez przesłanie takiej informacji każdemu Uczestnikowi SMS-sem na numer telefonu kontaktowego podany przez Uczestnika na Formularzu Rejestracji.

3. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Organizator lub Koordynator poinformuje na stroniewww.grundfospremium.pl z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

§10 Postanowienia końcowe

1. Nadzór nad prowadzeniem akcji sprawować będzie trzyosobowa Komisja powołana przez Koordynatora, odpowiedzialna za prawidłowy, zgodny z Regulaminem, przebieg Programu.
2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).